target language

The language resulting from a translation process (assembler, compiler, etc.).

target language
Ngôn ngữ tạo ra từ tiến trình dịch (chương trình dịch hợp ngữ, phiên dịch v,v.).


Published:

PAGE TOP ↑