target drive

The drive containing the disk or page onto which data is recorded. Contrast with source drive.

target drive
Ổ đĩa chứa đĩa hoặc băng mà dữ liệu được ghi trên đó. Trái với source drive.


Published:

PAGE TOP ↑