target disk

The disk onto which data is recorded. Contrast with source disk.

target disk
Đĩa mà dữ liệu được ghi lại trên đó. Trái với source disk (đĩa nguồn).


Published:

PAGE TOP ↑