target directory

(1) (Trellis-Coded Modulation/Viterbi Decoding) A technique that adds forward error correction to a modulation scheme by adding an additional bit to each baud. TCM is used with QAM moduklation, for example.

(2) (Thermal Conduction Module) An IBM circuit packaging technique that seals chips, board and components into a module that serves as a heat sink. TCMs are mostly water cooled, although some are air cooled.

target directory
(1) (Trellis-Coded MOdulation/Viterbi Decoding) Một kỹ thuật thêm vào tính năng hiệu chỉnh lỗi cho một đồ thị điều biến bằng cách thêm vào một bit cho mỗi baud. Ví dụ TCM được dùng với điều biến QAM.

(2) (Thermal Conduction Module) Một kỹ thuật đóng gói các mạch điện,các bảng và các thành phần vào một module thực hiện chức năng như một bộ phận tiêu nhiệt.


Published:

PAGE TOP ↑