target computer

The computer into which a program is loaded and run. Contrast with source computer. See cross assembler and cross compiler.

target computer
Một chương trình của máy vi tinh được tải và chạy trên đó. Trái với cross assemblercross compiler.


Published:

PAGE TOP ↑