Targa

A raster graphics file format developed by Truevision, Inc., Indianapolis, IN. It uses the .TGA file extension and handles 16,24 and 32nit color. It is also the trade name of a line of video graphics boards used in highresolution imaging.

Targa
Một dạng file đồ họa mành được phát triển bởi Truevision, Inc, Indianapolis, In. Nó dùng phần mở rộng file TGA và xử lý màu 1624 và 32bit. Nó là tên thương mại của một loạt bản đồ họa video dùng hình ảnh có độ phân giải cao.


Published:

PAGE TOP ↑