tar

A UNIX utility for archiving files, often used in conjunction with “compress”.

tar
Một tiện ích UNIX dành cho các file lưu trữ, thường được sử dụng kết hợp với các file “nén”.


Published:

PAGE TOP ↑