TAPI(Telephony API)

A programming interface from Microsoft and Intel. It allows Windows client applications to access voice services on a server. TAPI is designed to provide interoperability between PCs and telephone equipment, including phone systems and PBXs.

TAPI(Telephony API)
Một giao diện lập trình của Microsoft và Intel. Nó cho phép những ứng dụng khách hàng trên nền Windows để tiếp cận những dịch vụ giọng nói của server. TAPI được thiết kế để cung cấp khả năng kiên vận hành giữa máy tính cá nhân và thiết bị điện thoại bao gồm hệ thống điện thoại và PBX.


Published:

PAGE TOP ↑