Tandy(Tandy Corporation, Ft. Worth, TX)

A manufacturer of PCs and electronics in 1919. In 1963, it acquired the nine Radio Shack stores in Boston. Today, it has over 7,000 company owned stores and franchises.

Tandy(Tandy Corporation, Ft. Worth, TX)
Một công ty sản xuất máy tính cá nhân và máy điện tử vào năm 1919. Năm 1963, nó thu nạp chín cửa hàng Radio Shack ở Boston. Hiện nay Tandy đã có trên 7.000 cửa hàng và địa điểm kinh doanh hàng hóa công ty.


Published:

PAGE TOP ↑