Tandem(Tandem Computers Inc., Cupertino, CA, www.tandem.com)

A manufacturer of fault tolerant computers founded in 1974 by James Treybig to address the transaction processing market. Tandem introduced the first commercial computer based on a fault tolerant, multiprocessor architecture. In 1997, Tandem was acquired by Compaq.

Tandem(Tandy Corporation, Ft, Worth, TX)
Một công ty sản xuất máy tính dung sai lỗi được thành lập vào năm 1974 bởi James Treybig nhằm đưa ra thị trường xử ký giao tác. Tandem giới thiệu loại máy tính thương mại đầu tiên dựa trên dung sai lỗi, kiến trúc đa xử lý. Năm 1997. Tandem đã được thu nhận bởi Conpag.


Published:

PAGE TOP ↑