talkoff

An unintentional command activation when a human voice generates the same tone as a control signal.

talkoff
Một sự kích hoạt lệnh không có chủ đích khi một giọng nói tạo cùng một âm như tín hiệu điều khiển.


Published:

PAGE TOP ↑