tag

(1) A set of bits or characters that identifies various conditions about data in a file and is often found in the header records of such files.

(2) A name (label, mnemonic) assigned to a data structure, such as a field, file or paragraph.

(3) The key field in a record.

(4) A format code used in a document language such as HTML.

(5) A brass pin on a terminal block that is connected to a wire by soldering or wire wrapping.

tag
(1) Một tập hợp các bit hoặc ký tự để xác định những điều kiện khác nhau về dữ liệu trên tập tin và được tìm thấy trên những header record của các tập tin đó.

(2) Một tên (nhãn, mnemonic) được chỉ định cho một cấu trúc dữ liệu chẳng hạn như một trường, ghi.

(3) Trường phím trên bảng ghi.

(4) Một dạng mã dùng trong tài liệu ngôn ngữ chẳng hạn như HTML.

(5) Một mẫu kim bằng đồng trên một điểm cuối dược mối với một dây điện bằng cách hàn hoặc bọc dây điện.


Published:

PAGE TOP ↑