tabulator

A punched card accounting machine that prints and calculates totals.

tabulator
Một máy đếm phiếu đục lỗ dùng để in và tính tổng.


Published:

PAGE TOP ↑