tabulate

(1) To arrange data into a columnar format.

(2) To sum and print totals.

tabulate
(1) Để sắp xếp dữ liệu thành một dạng cột.

(2) Để tính tổng và in tổng.


Published:

PAGE TOP ↑