tableoriented darabase management program

A database management program that displays data tables (rather than records) as the result of query operations. See data retrieval, recordoriented database management program, and Structured Query Language(SQL).

chương trình quản lý cơ sở dữ liệu định hướng table
Một loại chương trình quản lý cơ sở dữ liệu hiển thị các bảng dữ liệu (chứ không phải các bản ghi) làm kết quả cho các thao tác đặt câu hỏi. Xem data retrieval, recordoriented database management program, và Structured Query Language (SQL).


Published:

PAGE TOP ↑