table utility

In a word processing program, a utility that makes the typing of tables easier by creating a spreadsheet like matrix of rows and columns, into which you can insert text without forcing word wrapping.
When you create a table with tab stops, you must type the table line by line. If you later want to add a few words to one of the items, the words may not fit, and you succeed only in forcing the rest of the line to wrap down to the next line, ruining the column alignment.
Table utilities solve this problem by making the cell, not the line, the unit of word wrapping..

trình tiện ích lập bảng
Trong chương trình xử lý từ, đây là một trình tiện ích làm cho việc đánh các bảng dễ dàng hơn bằng cách tạo ra một ma trận các hàng và cột, và bạn có thể đưa văn bản vào các ô đó mà không phải ngắt bớt các từ một cách bắt buộc xuống hàng dưới.
Khi lập bảng bằng các cột tab, bạn phải dánh bảng đó theo từng dòng. Nếu sau đó muốn bổ sung thêm vài từ vào một trong các không vứa chỗ, và phần văn bản còn lại phải đưa xuống dòng dưới, làm hỏng sự căn chỉnh của cột.
Các tiện ích lập bảng giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra các ô, chứ không phải các dòng, nên một đơn vị không bị ngắt ra.


Published:

PAGE TOP ↑