table of contents

Located at the start of a CD-ROM or multimedia package, it refers to the list of contents or headings, included with links to the relevant section.

table of contents
Được đặt ở phần đầu của một CD-ROM hay gói chương trình đa truyền thông, nó ám chỉ danh sách nội dung hay các tiêu đề được đưa vào các liên kết dẫn đến phần liên quan.


Published:

PAGE TOP ↑