table of authorities

A table of legal citations generated by a word processing program from in text references.

bảng các căn cứ, bảng tài liệu tham khảo
Một bảng gồm các trích dẫn theo luật dịnh về các tài liệu tham khảo đã được đánh dấu trong một tài liệu, do chương trình xử lý từ lập nên.


Published:

PAGE TOP ↑