table lookup

Searching for data in a table, commonly used in data entry validation and any operation that must match an item of data with a known set of values.

table lookup
Tìm kiếm dữ liệu trên bảng thường được dùng trong việc hiệu lực hóa dữ liệu nhập vào và bất cứ hoạt động nào phải làm phù hợp với mục dữ liệu với tập hợp giá trị đã biết.


Published:

PAGE TOP ↑