tabbing

A high-speed leased- line connection that transmits the equivalent of 28 T1 lines.

đường dây/phương tiện tải T3
Một nối kết đường dây thuê bao cấp độ cao truyền tương đương 28 đường dây T1.


Published:

PAGE TOP ↑