tab stops

These are the preset positions where the cursor will land when the tab key is depressed.

điểm dừng tab
Đây là những vị trí xác lập sẵn nơi mà điểm nháy sẽ được đặt ở đó khi phím tab được nhấn.


Published:

PAGE TOP ↑