tab stop

The place where the cursor stops after you press the Tab key. Most word processing programs set default tab stops every 1/2 inch, but you can set tabs individually anywhere you want or redefine the default tab width. In addition, most programs permit you to set flushright, centered, and decimal tab stops in addtion to the default flushleft tab stops.

điểm dừng tab
Chổ mà con chạy dừng lại sau khi bạn ấn phím Tab. Hầu hết các chương trình xử lý từ đều xác lập các điểm dừng tab mặc định cách nhau 1/2 inch, nhưng bạn vẫn có thể thiết lập các điểm dừng tab ở bất kỳ đâu bạn muốn, hoặc cũng có thể quy định lại độ rộng tab mặc định. Đồng thời, hầu hết các chương trình cũng cho phép bạn thiết lập các điểm dừng tab theo lề phải, ở chính giữa, và các điểm dừng tab thập phân bổ sung thêm cho các điểm dừng tab theo lề trái mặc định.


Published:

PAGE TOP ↑