tab key

A keyboard key that moves the cursor to the next tab stop.

tab key
Một phím của bàn phím di chuyển con trỏ sang điểm dừng tiếp theo.


Published:

PAGE TOP ↑