T4 line/carrier

A high-speed leased-line connection that transmits the equivalent of six T3 lines.

đường dây/phương tiện tải T4
Một nối kết đường dây thuê bao tốc độ cao truyền tương đương 6 đường dây T3.


Published:

PAGE TOP ↑