T2 line/carrier

This is a leased-line connection that transmits the equivalent of four T1 lines.

đường dây/phương tiện tải T2
Đây là một nối kết đường dây thuê bao truyền tương đương bốn đường dây T1.


Published:

PAGE TOP ↑