T1, T2, T3

A T1 is a 1.544 Mbps point to point dedicated line provided by the telephone companies. The monthly cost is typically based on distance. T1 lines are widely networks and highspeed links to and from Internet service providers. A T1 line provides 24 64Kbps voice or data channels. T2 provides 6.312 Mbps and 96 channels, and T3, 44.736 Mbps and 672 channels.

T1, T2, T3
T1 là một đường dây điểm nối điểm với tốc độ, 1.544 Mbps được cung cấp bởi những công ty viễn thông. Phí tổn hàng tháng chủ yến dựa vào khoảng cách. Những dòng T1 được sử dụng rộng rãi trên mạng máy tính cá nhân và sự nối kết ở tốc độ cao từ những người cung cấp dịch vụ Internet.
Một tuyến T1 đưa ra các kênh dữ liệu hoặc giọng nói 24.64 Kbps. T2 cung cấp 6.312 Mbps và 96 kênh, T3 cung cấp 44.736Mbps và 672 kênh.


Published:

PAGE TOP ↑