T1 line/carrier

This is a leased-line connection that provides 24 channels of voice data; 23 if used for digital data transfer with the extra channel used for synchronization. T1 is the fastest carrier commonly used to connect.

đường dây/phương tiện tải T1
Đây là một nối kết đường dây thuê bao cung cấp 24 kênh dữ liệu giọng nói, 23 kênh nếu được sử dụng để truyền dữ liệu kỹ thuật số với kênh phụ dùng để đồng bộ hóa. T1 là phương tiện tải nhanh nhất thường được sử dụng để nối kết.


Published:

PAGE TOP ↑