systems

A general term for the department, people or work involved in systems analysis & design activities.

hệ thống
Một thuật ngữ hệ thống sử dụng cho các phòng ban, con người hoặc công việc liên quan trong các hoạt động thiết kế và phân tích hệ thống.


Published:

PAGE TOP ↑