systems software

Programs used to control the computer and develop and run application programs. It includes operating systems, TP monitors, network operating systems and database managers. Contrast with application program.

phần mềm hệ thống
Các chương trình được sử dụng để điều khiển máy và phát triển và chạy các chương trình ứng dụng. Nó bao gồm các hệ điều hành, các monitor TP, các hệ điều hành mạng và các công cụ quản lý cơ sơ dữ liệu. Trái application program.


Published:

PAGE TOP ↑