systems analyst

The person responsible for the development of an information system. They design and modify systems by turning user requirements into a set of functional specifications, which are the blueprint of the system.
They design the database or help design it if data administrators are available. They develop the manual and machine procedures and the entry, updata, query and report program inthe system.
Systems analysts are the architects, as well as the project leaders, of an information system. It is their job to develop solutions to user’s programs, determine the technical and operational feasibility of their solutions, as well as estimate the costs to develop and implement them.
They develop prototypes of the system along with the users, so that the final specifications are examples of screens and reports that have been carefully reviewed. Experienced analysts leave no doubt in users minds as to what is being developed, and they insist that all responsible users review and sign off on every detail.
Systems analysts require a balanced mix of business and technical knowledge, interviewing and analytical skills, as well as a good understanding of human behavior. See Systemantics.

người phân tích hệ thống
Người chịu trách nhiệm phát triển một hệ thống thông tin. Họ thiết kế và chỉnh sửa các hệ thống bằng cách chuyển các yên cầu của người dùng thành một tập hợp các chi tiết kỹ thuật hữu dụng, vốn là bản kế hoạch của hệ thống.
Họ thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế nó nếu những người quản lý dữ liệu có sẵn. Họ phát triển các thủ tục máy và tay và các chi tiết kỹ thuật xử lý mỗi mục nhập dữ liệu, chương trình báo cáo và vấn tin, chương trình cập nhật trong hệ thống.
Những người phân tích hệ thống là các kiến trúc sư, cũng như những người đứng đầu dự án của một hệ thống thông tin. Công việc của họ là phát triển các giải pháp xử lý các sự cố của người dùng, xác định tính thực thi về mặt điều hành và kỹ thuật các giải pháp, cũng như ước tính chi phí để phát triển và thực thi chúng.
Họ phát triển các mẫu gốc của hệ thống cùng với người dùng, sao cho các chi tiết kỹ thuật cùng là các mẫu màn hình và các mẫu báo cáo vốn đã được xem lại một cách cẩn thận. Những nhà phân tích có kinh nghiệm làm cho người dùng chắc về những gì đang được pháp triển và họ đòi hỏi tất cả người dùng liên quan xem lại và xác nhân mọi chi tiết.
Những nhà phân tích hệ thống vừa phải có kiến thức về mặt kinh doanh, các kỹ năng phỏng vấn và phân tích, cũng như phải hiểu rõ về thái độ của con người. Xem Systemantics.


Published:

PAGE TOP ↑