system time/date

The on-going time of day in the computer, which is maintained by a battery when the computer is turned off. It is used to time stamp all newly-created files and activate time-dependent processes.

ngày tháng/thời gian của hệ thống
Thới gian hiện hành trong ngày trong máy tính vốn được bảo quản bởi pin lúc máy tính bị tắt. Nó được sử dụng để ấn định thời gian cho tất cả các file mới được tạo và kích hoạt các tiến trình xử lý phụ thuộc thời gian.


Published:

PAGE TOP ↑