system house

A disk pack or disk drive reserved only for system software, which includes the operating system, assemblers, compilers and other utility and control programs.

đĩa hệ thống
Một đĩa hoặc hộp đĩa dành riêng cho phần mềm hệ thống vốn bao gồm hệ điều hành, công cụ lắp ráp, công cụ biên soạn, các chương trình điều khiển và tiện ích khác.


Published:

PAGE TOP ↑