MVS(Multiple Virtual Storage)

Introduced in 1974, the primary operating system used on IBM mainframes (the others are VM and DOS/VSE). MVS is a batch processing oriented operating system that manages large amounts of memory and disk space. Online operations are provided with CICS, TSO and other system software. MVS/XA (MVS/eXtended Architecture) manages the enhancements, including 2GB of virtual memory, introduce in 1981 with IBM’s 370/XA architecture. MVS/ESA (MVS/Enterprise Systems Architecture) manages the enhancements made to large scale mainframes, including 16TB of virtual memory, introduced in 1988 with IBM’s ESA/370 architecture. MVS/ESA runs on all models of the System/390 ES/9000 product line introduced in 1990. See OS/390.

MVS(Multiple Virtual Storage)
Được giới thiệu vào năm 1974, hệ điều hành chính được sử dụng trên các máy chủ IBM (các hệ điều hành khác là VM và DOS / VSE). MVS là một hệ điều hành này quản lý các lương bộ nhớ và không trống đĩa lớn. Các hoạt động trực tuyến được cung cấp với CICS, TSO và phần mềm hệ thống khác. MVS / XA (MVS / eXtended Architecture) quản lý các cải tiến, kể cả 2GB của bộ nhớ ảo, được giới thiệu vào năm 1981 với cấu trúc 370/XA. MVS / ESA (MVS / Enterprise Systems Architecture) quản lý các cải tiến đước thức hiện đối với các máy chủ có quy mô lớn, kể cả 16TB của bộ nhớ ảo, được giới thiệu vào năm 1988 với cấu trúc ESA/370 của IBM. MVS / ESA chạy trên tất cả mô hình của tuyển sản phẩm System/390 ES/9000 được giới thiệu vào năm 1990. Xem OS/390.


Published:

PAGE TOP ↑