MVP(Multimedia Video Processor)

A high speed DSP chip from TI introduced in 1994. Formally the TMS320C80, it combines RISC technology with the functionality of four DSPs on one chip.

MVP(Multimedia Video Processor)
Một mạch DSP tốc độ cao của TI được giới thiệu vào năm 1994. Trước đây là TMS320C80, nó kết hợp công nghệ RISC với chức năng của bốn DSP trên một mạch.


Published:

PAGE TOP ↑