MVIP(Multi Vendor Integration Protocol)

A voice bus and switching protocol for PCs originated by a number of companies, including Natural Microsystems of Natick, MA, its major supporter. It provides a second communications bus within the PC that is used to multiplex up to 256 full duplex voice channels from one voice card to another.

MVIP(Multi Vendor Integration Protocol)
Một bus âm thanh và giao thức chuyển đổi cho các PC được khởi đầu bởi một số công ty, kể cả Natural Microsystems tại thành phố Natick, tiểu bang Massachusetts, là nhà hỗ trợ chính của nó. Nó cung cấp một bus truyền thông thứ hai trong PC dùng để dồn ghép vào đến 256 kênh âm thanh các từ card âm thanh đến card âm thanh khác.


Published:

PAGE TOP ↑