Multiple Muster

A font technology from Adobe that allows a typeface to be generated in different styles, from condensed to expanded and from light to heavy.

Multiple Muster
Một công nghệ font từ Adobe cho phép một kiểu chữ được tạo theo các kiểu khác nhau từ khít đến thưa và từ mỏng đến dày.


Published:

PAGE TOP ↑