MULTIBUS

An advanced bus architecture from Intel used in industrial, military and aerospace applications. It includes message passing, auto configuration and software interrupts. MULTIBUS 1 is 16 bits; MULTIBUS 2 is 32 bits.

MULTIBUS
MMột cấu trúc bus cao cấp của Intel được sử dụng trong các ứng dụng công nghệ, quân sự và ngành du hành không gian. Nó bao hàm tính năng truyền thông báo, tự động cấu hình và các tín hiệu ngắt phần mềm. MULTIBUS 1 là cấu trúc bú 16 bit; MULTIBUS 2 là các bus 32 bit.


Published:

PAGE TOP ↑