MUD(Multi User Dungeon, Multi User Dimension, Multi User Dialogue)

Interactive games played by several people on the Internet. Originally dungeons and dragon games with demons,elves and magicians, MUDs have been created for science fiction themes, cartoon characters and other types of games. MUDs have also evolved into 3D virtual reality sites.

MUD(Multi User Dungeon, Multi User Dimension, Multi User Dialogue)
Các trò chơi tương tác được chới bởi nhiều người trên Internet. Ban đầu các trò chơi ngục tù và rồng với ma quỷ, yêu quái và phù thủy, các trò chơi MUD được chế tạo dành cho các chủ đề khoa học viễn tưởng, các nhận vật hoạt hình và các loại trò chơi khác. Các trò chơi MUD cũng đã phát triển thành các site thực tế ảo 3D.


Published:

PAGE TOP ↑