MTS(Modular TV System)

The stereo channel added to the NTSC standard, which includes the SAP audio channel for special use.

MTS(Modular TV System)
Kênh stereo được bổ sung vào tiêu chuẩn NTSC, vốn bao hàm kênh âm thanh SAP dành cho mục đích sử dụng đặc biệt.


Published:

PAGE TOP ↑