MTBF(Mean Time Between Failure)

The average time a component works without failure. It is the number of failures divided by the hours under observation.

MTBF(Mean Time Between Failure)
Thời gian trung bình mà một thiết bị hoạt động mà không gặp sự cố. Đây là số sự cố được chia cho số giờ được giám xác.


Published:

PAGE TOP ↑