MSD(Micro Soft Diagnostics)

A utility that accompanies Windows 3.1 and DOS 6 that reports on the internal configuration of the PC. A variety of information on disks, video, drivers, IRQs and port addresses is provided.

MSD(Micro Soft Diagnostics)
Một trình tiện ích đi kèm với Windows 3.1 và DOS 6 thông báo về cấu hình bên trong của PC. Nhiều thông tin khác nhau về các đĩa, video, các trình điều khiển, các IRQ và địa chỉ cổng được cung cấp.


Published:

PAGE TOP ↑