MS Net(MicroSoft Network)

Microsoft’s version of PC Network introduced in 1985. It was not widely used. See PC Network.

MS Net(MicroSoft Network)
Phiên bản PC Network của Microsoft được giới thiệu vào năm 1985. Nó không được sử dụng rộng rải. Xem PC Network.


Published:

PAGE TOP ↑