MS DOS(MicroSoft Disk Operating System)

A single user operating system for PCs from Microsoft. It is functionally identical to IBM’s PC version, except that starting with DOS 6, MS DOS and PC DOS each provide different sets of auxiliary utility programs. Both MS DOS and PC DOS are called DOS. See DOS.

MS DOS(MicroSoft Disk Operating System)
Một hệ điều hành người dùng đơn dành cho các PC của Microsoft. Về mặt chức năng, nó tương tự như phiên bản PC DOS của IBM, ngoại trừ bắt đầu với DOS 6, MS DOS và PC DOS, mỗi phiên bản cung cấp các tập hợp trình tiện ích phụ. Cả MS DOS và PC DOS được gọi là DOS. Xem DOS.


Published:

PAGE TOP ↑