MR(magneto resistance)

A high density magnetic recording method that uses two technologies for the read/write head. The write head is the standard inductive type, but the MR(magneto resistance) read head can read a fainter signal on the disk, thus allowing the bits to be packed more tightly together.

Phương pháp ghi lại bằng từ tính
Một độ cao vốn sử dụng hai công nghệ cho đầu đọc/ghi. Đầu ghi thuộc kiểu cảm ứng chuẩn, nhưng đầu đọc kháng manheeton có thể đọc một tín hiệu yếu hơn trên đĩa trên đĩa vì thể cho phép các bít được nén chặt hơn.


Published:

PAGE TOP ↑