MPU 401

A MIDI standard from Roland Corporation that has become the de facto interface for connecting a personal computer to a MIDI device.

MPU 401
Tiêu chuẩn MIDI của Roland Corporation đã trở thành giao diện thức tế để nối kết một máy tính cá nhân với một thiết bị MIDI.


Published:

PAGE TOP ↑