MPP(Massively Parallel Processing )

An architecture that uses multiple processors. Each CPU contains its own memory and copy of the operating system and application, and each of these subsystems communicates with the others via a high speed interconnect. In order to use MPP effectively, an information processing problem must be breakable into pieces that can be solved simultaneously. Contrast with SMP.

MPP(Massively Parallel Processing)
Một cấu trúc sử dụng nhiều bộ xử lý. Mỗi CPU chứa bộ nhớ riêng và bản sao của hệ điều hành và trình ứng dụng và mỗi trong những hệ thống con này giao tiếp với hệ con khác thông qua sự liên thông có độ cao. Để sử dụng có kết quả MPP, một vấn đề về xử lý thông tin phải được chia thành các phần vốn có thể được giải quyết cùng một lúc. Trái với SMP.


Published:

PAGE TOP ↑