MPEG(Moving Pictures Experts Group)

An ISO/ITU standard for compressing full motion video. MPEG 1 provides a standard image of 352×240, 30 fps, 15 bit color and CD quality sound. MPEG 2 is an evolving standard for full broadcast quality video. MPEG 1 is used in Video CD. See JPEG.

MPEG(Moving Pictures Experts Group)
Một tiêu chuẩn ISO/ITU dùng để nén video toàn động. MPEG 1 cung cấp một ảnh chuẩn có kích cõ 352×240, 30 fps, màu 15 bit và âm thanh có chất lượng CD. MPEG 2 là một tiêu chuẩn phát triển cho video có chất lượng truyền thông. MPEG 1 được sử dụng trong Video CD. Xem JPEG.


Published:

PAGE TOP ↑