MOV

(1)(Metal Oxide Varistor) A discrete electronic component used in surge suppressors that diverts excessive voltage to the ground and/or neutral lines.

(2)An assembly language instruction that moves (copies) data from one location to another.

MOV
(1)(Metal Oxide Varistor) Một thiết bị điện tử riêng biệt sử dụng trong các bộ triệt vốn làm lệch hướng điện áp quá tải xuống mặt đất và/hoặc các đường dây trung hóa.

(2)Một lệnh hợp ngữ di chuyển (sao chép) dữ liệu từ vị trì náy sang ví trí khác.


Published:

PAGE TOP ↑