Motorola(Motorola, Inc., Schaumburg, IL, www.motorola.com)

A leading manufacturer of semiconductor devices founded in Chicago in 1928 by Paul V. Galvin as the Galvin Manufacturing Corporation. Its first product allowed radios to operate from household current instead of batteries. Motolora is widely known for its communications products and 680×0 and PowerPC chip families.

Motorola(Motorola, Inc., Schaumburg, IL, www.motorola.com)
Một công ty sản xuất các thiết bị bán đẫn hàng đầu được thành lập ổ Chicago vào năm 1928 bởi Pail V.Galvin với tư cách là Galvin Manufacturing Corporation. Sản phẩm của công ty này cho phép các loại máy radio vận hành từ điện gia dụng thay vì sử dụng pin. Motorola nổi tiếng vì các sản phẩm truyền thông của nó và các họ mạch PowerPC và 680×0.


Published:

PAGE TOP ↑