Motif

The standard graphical user interface on UNIX workstations. Formerly governed by the Open Software Foundation (OSF/Motif), it is now administrated by The Open Group.

Motif
Giao diện người dùng đồ họa chuẩn trên các rạm làm việc UNIX. Trước đây được điều khiển bởi Open Software Foundation (OSF/Motif), nhưng ngày nay nó được quản lý bởi Open Group.


Published:

PAGE TOP ↑